Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí 2018

6. 5. 2017

          Mateřská škola Cheb, Komenského 27, 35002 Cheb

Směrnice pro stanovení kritérií přijímání dětí do mateřské školy

Platnost od 10.3.2017

Č.j.: 19/2017

 

1/  Předmět úpravy

Ustanovením této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

O přijímání dítěte do mateřské školy rozhoduje výlučně ředitel školy.

 

2/  Povinné předškolní vzdělávání ( dále PPV)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, na         občany států EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a cizince,       kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt po dobu delší než 90 dnů na             území. PPV se nevztahuje na děti s mentálním postižením. Povinnost           předškolního vzdělávání je vázána na školní rok následující po dni, kdy       dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájené povinné školní docházky.

 

3/  Kritéria pro přijímání

Tiskopisy ( žádost, přihlášku, evidenční list ) k zápisu do mateřské školy       se vydávají před termínem zápisu a přijímají se od prvního dne zápisu         vyhlášeného zřizovatelem školy. Všechny tyto dokumenty musí být               řádně  vyplněné.

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujících kriterií:

Pořadí

Kriterium

Body

- 1 -

dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání na školní rok následující po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a má

místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ

5

- 2 -

dítě, které před začátkem školního roku dosáhne 4 let a má místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu

4

- 3 -

mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

1

 

Dalším kriteriem je umístění v seznamu řazeného podle narození dítěte.

Tato kritéria jsou platná i pro děti se státní příslušností jiného členského státu EU a pro cizince, kteří nejsou občany EU a mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů.

 

4/  Zásady k přijímání dětí do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Děti se přijímají k 1.9. následujícího školního roku.

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením. Na děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání se povinnost očkování nevztahuje .

Kapacita mateřské školy stanovená hygienickými předpisy nesmí být překročena. Počet dětí ve třídě se řídí vyhláškou 14/2005 Sb. v platném znění.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka ve správním řízení a do 30 dnů od podání žádosti vydá zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení jsou ve stanovený den zveřejněny ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí odvolat do 15 dnů od převzetí rozhodnutí.

Způsob docházky dítěte rodiče vyplní v žádosti o přijetí dítěte.

Děti se přijímají vždy k 1.9. následujícího školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nastoupí k docházce po tomto datu.

 

 

Platnost: do vydání nové směrnice

Vydala: ředitelka školy Marie Nedvědová