Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2017-2018.doc

Výroční zpráva o činnosti  MŠ Cheb , Komenského 27 

 

                            za školní rok  2017/2018

 

Právní subjekt  - MŠ Cheb, Komenského 27,příspěvková organizace

 

s detašovanými pracovišti : MŠ Cheb, Divadelní nám. 2

                                             MŠ Cheb, Brandlova 15

 

 

 

Výroční zpráva projednána :  28.8.2018

 

 • Poradou pracovníků škol dne : 13.9.2018

                       

 

Obsah výroční zprávy :

 

 1. Charakteristika školy
 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva školství (tématické plány)
 3. Údaje o pracovnicích školy, jejich kvalifikace, praxe, způsobilost
 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí
 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávací činnosti u dětí
 6. Údaje o mimoškolních aktivitách

 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  mateřské školy Cheb Komenského 27

s odloučenými pracovišti –MŠ Cheb,Divadelní nám.2;MŠ Cheb,Brandlova 15

 

 

Základní údaje o škole

1.1. Základní údaje o škole

Název školy :                Mateřská škola Cheb, Komenského 27,příspěvková organizace

Adresa školy:               Komenského 27, 350 02 Cheb

IČO:                                         709 87 149

Bankovní spojení :                    Komerční banka

Telefon/fax:                      354 430 789, 733 539 862

E-mail :                                    mskomenskeho27@seznam.cz

                                                marie.nedvedova@tiscali.cz

                                                sjkomenskehocheb@seznam.cz

Adresa internetové stránky: www.komenskehoms.estranky.cz

Právní forma :               Právní subjekt

Zařazení do sítě škol:    1.1.2003

Název zřizovatele :                   Město Cheb

IZO ředitelství:              107540789

Ředitel :                                   Marie Nedvědová

Statutární zástupce:      Carmen Gregorová

Vedoucí školní jídelny: Renata Mladá

Přehled hlavní činnosti školy: Předškolní výchova uspokojováním přirozených potřeb (podle zřizovací listiny)   dítěte a rozvoj jeho osobnosti

Součásti školy:             Mateřská škola Cheb, Divadelní nám.2, 350 02 Cheb

Telefon :                                  354 430 638, 733 539 864

E-mail:                         msdivadelni@seznam.cz

 

                                              Mateřská škola Cheb, Brandlova 15,350 02 Cheb

Telefon:                                   354 433 568, 733 539 865

E-mail:                         ms.brandlovka@seznam.cz

 

 

1.2. Součásti školy

Budova  A                    MŠ Komenského27     

Školní kuchyně

Budova  B                    MŠ Divadelní nám.2    

Budova  C                    MŠ Brandlova 15                     

                       

 

 

 Personální obsazení školy

V právním subjektu pracuje celkem

 26 zaměstnanců

Pedagogických pracovníků

 14

Provozních zaměstnanců

   7

Pracovnice ŠJ

   4

Mzdová účetní

   1

Účetní    

   1

 

Pedagogičtí pracovníci

Odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků splňují všichni.

Školní rok   2017/2018

          Vzdělání

     nekvalifikovaná

         kvalifikovaná

   SPgŠ

                0

              14

   Celkem

                0

              14

 

 

 

 

 

MŠ Komenského 27

5 učitelek +1 ředitelka

3 třídy

MŠ Divadelní nám.2

4 učitelky

2 třídy

MŠ Brandlova 15

3 učitelky+1zást.řed.

2 třídy

 

 

2.2. Provozní zaměstnanci

Provozních zaměstnanců je celkem 7

 Pracovnice ve ŠJ je 4

 

Vzdělávácí program školy

Název školního vzdělávacího programu je:  „ DUHOVÝ  SVĚT POZNÁNÍ“

Byl tvořen ze 4 tematických bloků:

 

 1. Tematický blok – „ Otvíráme duhu“
 2. Tematický blok – „Putování s duhou“
 3. Tematický blok -  „ Rozkvetlá   duha“
 4. Tematický blok –   „ Všechny barvy duhy“

 

Každá třída na jednotlivých školách si vytvořila svůj třídní vzdělávací program s respektováním odlišných podmínek dané mateřské školy. TVP navazoval na ŠVP a jeho tematické bloky. TVP byl otevřený dokument, se kterým učitelky pracovaly tak, aby reagovaly na změny či vzniklé situace a mohly se vracet k předešlým tématům.

Na tvorbě ŠVP se podílel celý kolektiv učitelek. Třídní programy byly velmi pěkné a nápadité. Dle zaměření si zapisovaly učitelky postřehy, cíle si rozkládaly do několika etap. Práce dětí zakládaly do portfolií. V pololetí a na konci roku zpracovaly učitelky hodnocení  a dané výsledky byly zapracovány do dalších úkolů a byly podkladem pro další práci.

 • Rozvíjení dítěte,jeho učení a poznání
 • Osvojení základů hodnot ,na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • Neustále mít na zřeteli důležitost předmatematické a předčtenářské gramotnosti

Učitelky měly na každé MŠ k dispozici počítač, tiskárnu i kopírku. Mají možnost přístupu na internet. Obsluhovaly a doplňovaly webové stránky, dle svých možností přidávaly různé příspěvky, oznámení rodičům o pořádaných akcí v mateřské škole a vkládaly fotografie. Každá MŠ měla a má svoji emailovou adresu.

 

 

 

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti

 

Na školách nebyly třídy s dětmi se speciálním  vzdělávacím programem,  nebyly zde ani  mimořádně nadané děti. Byly zde děti s odkladem povinné  školní docházky. Na základě vyšetření PPP byl vypracován individuální plán na daný školní rok.

Bylo provedeno vyšetření školní zralosti  pro předškolní děti.

Vyšetření  „Prima Vizus“ preventivní vyšetření zraku dětí, také i  vyšetření plosky nohy.

V prostorách našich MŠ nejsou upraveny vchody a vjezd do budov pro vozíčkáře, pouze u venkovních WC a toalet je částečně uzpůsobeno pro potřeby vozíčkářů.

 

 

Program environmentální  vzdělávání, výchovy a osvěty

Problematika environmentálního vzdělávání bylo zapracováno v jednotlivých částech ŠVP. Činnosti byly realizovány zajímavou formou  prohlížením knih, pozorováním přírody nejen v encyklopedii, ale i venku na vycházce, staraly se o květiny na našich zahrádkách. Celý rok se třídil odpad, víčka, baterie, drobné elektrospotřebiče. Na podzim sbíraly děti s rodiči  žaludy a kaštany, které odvezli Lesy. Během vycházek navštívily děti mini ZOO v Domě dětí a mládeže.

CHK-Slavkovský les pořádal pro děti přednášku „Ptáci“,“ Včelky“,“ Brouci“ s navazujícím tématem. Tato akce byla velmi zdařilá. Spolupracovali jsme se sdružením „Mrkvička“, využívali jsme jejich  kvalitní metodické publikace, nabídky seminářů a exkurze, v oblasti EVVO  jsme obohatili celkový život v MŠ..

Děti si vybudovaly a rozvíjely emocionální vztah k přírodě i lidem, a rozvíjely si pracovní kompetence ,hudebním pořadem rozvíjely si děti poznání o ptačím zpěvu,

 

Spolupráce školy s rodiči

 

V každé MŠ se uskutečnila schůzka s rodiči  nově přijatých dětí a rodiči dětí již  navštěvující  MŠ. Zde získali rodiče informace ze školního a organizačního řádu.

Rodiče  byli zváni na besídky, pracovní odpoledne a programy vyplývající z programu MŠ. Odkaz na akce školy.

 

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími školami, organizacemi

 

Město Cheb – účast na vánočních trzích

2. ZŠ a 4. ZŠ - návštěva 1. třídy, využití tělocvičny, venkovního hřiště

ZŠ Kostelní nám. – využití tělocvičny

DDM Sova Cheb- keramický kroužek, návštěva mini ZOO

Městská knihovna – beseda, návštěva

Městské Muzeum Cheb – výstavy, soutěže

Kino Svět – pásmo pohádek

Západočeské divadlo Cheb – návštěva divadelních představení, Mikuláš

 – čištění zubů- přednáška

Recyklohraní – členství, třídíme odpad

Mateřská škola Fuksbau Schirnding – spolupráce, návštěvy, účast na akcích

Fachakademie Weiden – spolupráce  v rámci 3 týdenního pobytu praktikantů z Německa v našich mateřských školách – účast našich učitelek na výjezdech do vzdělávacích zařízení  v Německu

SZŠ – půlroční  praxe  studentek v MŠ Divadelní a MŠ Brandlova 15

Návštěva Střední zdravotnické školy Cheb „Vítkovy chodníčky“

 

 

 

 

 

 

3. Materiálně-technické podmínky

Charakteristika budov a prostředí jednotlivých mateřských škol:

Každá budova mateřské školy našeho právního subjektu má své kouzlo. Každá je jiná, ale přitom všechny plní stejný úkol a to, že vytvářejí  příjemné prostředí, pohodu a klid pro děti.

3.1. Mateřská škola Cheb, Komenského 27- kapacita 84 dětí

Budova této mateřské školy s vodorovnou střechou se nachází v centru města a byla postavena před 49 lety. Má zastřešený vchod a všechny prostory školy byly architektem projektovány pro pobyt dětí v MŠ. Jsou zde 3 třídy. V suterénu MŠ je kuchyň, která je vybavena pro vaření 260 obědů. Obědy z této kuchyně se dovážejí                                                                                                              do dvou našich MŠ . Je zde i prádelna a sušárna, kde se pere prádlo pro všechny MŠ. V prvním patře se nachází ředitelna, kancelář vedoucí kuchyně, 3 šatny pro děti, výdejna obědů, šatna pro zaměstnance a 1. třída. V druhém patře je 2. třída a 3. třída, také výdejna obědů. Všechny třídy mají svoji herní část a část se stolky, u každé třídy je WC, sprcha, umývárna. Lehátka se rozkládají ve všech třídách do herní části, protože je tento prostor využíván celý den ke hrám a činnostem dětí. Vzhledem k tomu, že se mateřská škola nachází v centru města, má nově vybavenou velkou zahradu a vybudováno pěkné a účelné dopravní hřiště. Zahrada je využívána každý den při pobytu venku, dopoledne i odpoledne do rozchodu dětí domů, při různých společných akcí i ostatních mateřských škol našeho právního subjektu. Na zahradě je postavena nová umývárna a WC.

Provedené  opravy ve školním roce 2017/18

-odstranění domečku na zahradě a doplnění prostoru pryžovými kostkami.

- vymalování prostor školní kuchyně

-mechanické čištění pevných ploch areálu 2x

 

 

 

 

 

3.2. Mateřská škola Cheb, Divadelní nám.2 - kapacita 52 dětí

 

Mateřská škola je rodinného typu, nachází se naproti Západočeskému divadlu. Je umístěna ve vilovém domě, má dvě třídy a pěknou, od hluku chráněnou zahradu. Vybavení zahrady je přiměřené - skluzavka, houpačka, domeček, dvě pískoviště. Je vybavena zahradními stolky a lavičkami. Vše je možno používat pouze v době příznivého počasí. Tato část je oddělena nízkým ochranným plotem od zahrady. V přízemí budovy je kuchyň-výdejna vybavená myčkou, šatny pro 2 třídy, malá tělocvična, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance školy, umývárna a WC pro potřeby dětí a sklad hraček k využití na zahradě MŠ.

V 1. a 2. patře se nachází prostorově  stejné třídy, ložnice, jídelny, umývárny a toalety pro děti.

 Jídlo se dováží z MŠ Komenského27.Výdejna je vybavena výtahem, kterým se dopravuje jídlo do jídelen v 1. a 2. patře.

V době letních prázdnin je MŠ uzavřena a děti se přeřazují na kmenovou MŠ.

Provedené opravy: - oprava fasády u garáže

 • Oprava dešťové a splaškové kanalizace a vpustí kanalizace

 

 

3.3. Mateřská škola Cheb, Brandlova 15 – kapacita 48 dětí

Třetí MŠ patřící do právního subjektu je také dvoutřídní, nachází se v klidné vilové části města u zrekonstruovaného hradního příkopu. Vila je třípatrová, v suterénu se nachází kuchyňka- přípravna, šatna pro zaměstnance, kotelna, šatny pro 1.a2.třídu, WC, sklad čisticích prostředků a uzávěr plynu. První i druhé patro je naprosto stejné, jsou zde toalety pro zaměstnance, výdejny jídla, třída s hernou, umyvárna a dětské toalety.  Kabinet, který je využíván  jako pracovní a výtvarný koutek. Na hernu navazuje malá ložnice, která je nově vybavená  lehátky. Lehátka se skládají na sebe a zasouvají se do zatahovatelné skříně a prostor je během dne využit ke hrám dětí.

Ve třetím patře je kancelář zástupkyně ředitele, menší sborovna a sklad didaktických pomůcek a tělovýchovného náčiní. Za budovou školy je školní dvůr s barevnými skákacími panáky, který je za příznivého počasí využíván při ranním cvičení. Úzká ulička spojuje dvůr se školní zahradou. Zahrada je vybavena velkým pískovištěm s krycí plachtou, která zároveň slouží k zastínění pískoviště. Dále sestavou prolézaček, houpačkou a skluzavkou. Po obvodu zahrady je vybudována dráha pro koloběžky a odrážedla.

V době letních prázdnin je MŠ uzavřena a děti se přeřazují na kmenovou MŠ.

Provedené opravy : vybudování řádu studené a teplé vody do umýváren

 • Oprava umýváren s výměnou dlažby ,dlaždiček WC a umyvadel 1. a 2. třída
 • .čištění mechanické pevných ploch areálu   2x

 

 

4. Průběh a výsledky vzdělávání

 

 1. Přijímací řízení. – konane dne  9.5. -11.5.2018

Ve dnech 4.5. – 5.5.2017 proběhl na našich mateřských školách „Den otevřených dveří“. Během celého dopoledne si rodiče se svými dětmi za provozu prohlédli prostředí mateřských škol, promlouvali s učitelkami a při zápisu sdělili

o jakou školu by měli zájem.

MŠ Komenského 27

 20

MŠ Divadelní nám.2

 10

MŠ Brandlova 15

 20

Zapsáno celkem/ Volná místa celkem

50

 

Rodiče při zápisu projevili zájem o naše MŠ a podle jejich slov si je vybrali pro otevřenou spolupráci s rodiči, pro vstřícnost učitelek, pro možnost seznamovat děti s cizími jazyky hravou formou. Dále se rodiče vyptávali na počet dětí ve třídách, věkové seskupení v jednotlivých třídách, ale i na počet tříd – 2 naše MŠ jsou vilového typu, jsou 2- třídní. To je rodičům sympatické a podle jejich sdělení mají v těchto MŠ nejen děti k sobě blíž, ale i rodiče k učitelkám, berou to jako tzv. školu rodinného typu. Tyto 2 mateřské školy jsou ve městě, přesto mají do volné přírody opravdu blízko. Delší vycházky do přírody, podél řeky, do lesa s pozorováním volně žijícího ptactva se dětem i rodičům velice líbí. Děti chodí na vycházky každý den, za každého počasí.

V neposlední řadě rodiče vybírali MŠ také, podle místa svého bydliště či zaměstnání. Při zápisu rodiče obdrželi školní časopis s veškerými důležitými informacemi o jednotlivých MŠ, jejich telefonních číslech, o provozu MŠ, o placení školného či stravného, ale i s předem stanoveným termínem vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V naší mateřské škole vydáváme rodičům proti podpisu jak rozhodnutí o nepřijetí, tak i rozhodnutí o přijetí.

„Den otevřených dveří“ byl naplánován 3.5.- 4.5.2018. Zápisy do mateřských škol proběhly po dohodě se zřizovatelem ve dnech 9.5.-11.5.2018 v budově MŠ Komenského 27, Cheb. V kanceláři ředitele probíhal zápis do MŠ Komenského 27   zároveň   zápis do MŠ Divadelní nám. 2 a do MŠ Brandlova 15.

Vzhledem k tomu, že mají rodiče možnost do 30.05.2017 dát svému dítěti odklad povinné školní docházky, jsme nevěděli s určitostí kolik dětí bude z našich školek odcházet do ZŠ, kolik jich zůstane v MŠ (dostanou-li odklad  povinné školní docházky) nebo kolik  jich přejde do přípravného ročníku na ZŠ.

Počet dětí odcházejících z MŠ - 50

Vzhledem utvoření spádových oblastí jsme museli 10 zákonným zástupcům  zaslat doporučený dopis a získali  jsme  4 odpovědi.

 

Odklad školní docházky mělo ze školního roku     dětí

MŠ Komenského 27

      5     

MŠ Divadelní nám.2

      5

MŠ Brandlova 15

      0      

Odklad celkem

      10   

Počty dětí

Počet budov

      MŠ / ŠJ

Počet tříd

Kapacita

1. Budova A

MŠ Komenského 27

3 třídy

 84

 

Školní jídelna

 

260

2. Budova B

MŠ Divadelní nám.2

2 třídy    

  52

3. Budova C

MŠ Brandlova 15

2 třídy

  48

Celkem

3 mateřské školy

7 tříd

184

 

            4.2. Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání

Mateřská škola je od 1. 1. 2003 zařazena do sítě mateřských škol. Právní subjekt je tvořen spojením 3 mateřských škol, které mají jedno společné desatero :

„Nikdy nezapomeň !“

 1.  Kam vstoupíš – pozdrav, odcházíš-li  rozluč se.
 2.  Neber si nic, co ti nepatří! Mluv pravdu.
 3.  O všechno se rozděl – popros, poděkuj.
 4.  Nikoho nebij! Ublížíš-li, řekni  promiň.
 5.  Uklízej po sobě – nenič.
 6.  Před jídlem si umyj ruce.
 7.  Každý den si hraj a pracuj, uč se, trochu přemýšlej, trochu maluj, kresli si,        zpívej a tancuj.
 8.  Když vyrazíš do světa – dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se pohromadě s ostatními.
 9.  Měj rád přírodu, šetři ji a neubližuj.
 10.  Dívej se pozorně.

Dle RVP si každá škola vytváří svůj ŠVP.

Název našeho ŠVP je:  „Duhový svět poznání

Je tvořen ze  4 tematických  bloků:

1. tematický blok – „Otvíráme duhu“

2. tematický blok – „Putování s duhou“

3. tematický blok – „Rozkvetlá duha“

4. tematický blok – „Všechny barvy duhy“

 

Každá třída na jednotlivých školách si vytváří svůj třídní vzdělávací program s respektováním odlišných podmínek dané mateřské školy. TVP musí navazovat na  ŠVP a na jeho tematické bloky. TVP je otevřený dokument, se kterým učitelky pracují tak, že mohou pružně reagovat na změny či nahodilé situace a mohou se dle svého uvážení vracet i k předešlým tématům. Snažíme se vytvářet podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, které bude probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše co zvládne a dokáže. Nabízet dítěti pestré intelektové i praktické činnosti. Využívat prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte.

Na tvorbě ŠVP se podílel celý kolektiv učitelek, byl tvořen v posledním přípravném týdnu a jeho platnost je od 1.9.2016 – 31.8.2019 

 Třídní programy byly velmi pěkné a nápadité. Učitelky vedly děti k osvojování kompetencí prostřednictvím plnění cílů a činností dětí. Každému dítěti vedly diagnostiku i portfolio. Dle svého zaměření zapisovaly své postřehy denně, cíle si rozkládaly do celého týdne. Na práce, které byly zakládány do portfolií, učitelky zapisovaly samozřejmě datum. Diagnostika i portfolia sloužila pro učitelky, ale též k nahlédnutí rodičů při jakémkoli rozhovoru o dítěti. V pololetí každého školního roku učitelky hodnotily výsledky vzdělávání na jednotlivých třídách. Na konci školního roku zpracovaly učitelky hodnocení podle konkretizovaných očekávaných výstupů, naplňování obsahu vzdělávání, využívání pedagogických metod a prostředků i hodnocení zájmových aktivit. Hodnocení z  jednotlivých tříd jsou pak následně podkladem pro celkové hodnocení ředitelky.

Nejdůležitější cíle pro další práci, které vyplynuly z hodnocení:

 

 • Spontánní aktivita musí vycházet z dítěte, ne z učitelky, motivovat jednotlivce, pochvala
 • Zařazovat více experimentů, rozvíjet hru dětí vnášením nových podnětů do hry – nabídka nových pomůcek a nápadů.
 • Vést ke správné výslovnosti, umět vzájemně respektovat pravidla komunikace.
 • Dbát na správný úchop kreslícího náčiní již u mladších dětí, zabránění či včasné odstranění chyb – názorně, konkrétně příkladem.
 • Neustále mít na zřeteli důležitost předmatematické a předčtenářské gramotnosti.
 • Individuální přístup k potřebám spánku, vyřešit organizaci pro nespavce
 • Vztahy mezi dětmi, tolerance, ohleduplnost
 • Zařazovat v ranním cvičení cviky pro předškoláky tzv. Křížové programování mozku a rytmické kroužení rukama dle Heyrovské.
 • Zaměřit se na délku pobytu venku.
 • Zlepšit komunikaci s rodiči

Učitelky na každé mateřské škole mají k dispozici počítače, tiskárnu i kopírku. Mohou využívat přístupu na internet. Každá prošla školením ICT- Základy práce na PC, orientace na webu, WORD A EXCEL. Některé se  zúčastnily  školení v oblasti úprava fotografií, digitální média, tvorbou   a obsluhou školních internetových stránek. Dle svých možností přidávají různé příspěvky, oznámení rodičům o pořádání akcí v mateřské škole a vkládáním fotografií na webové stránky školy. Každá mateřská škola má svoji emailovou adresu, na kterou jim ředitelka školy posílá informace, nabídky na různá školení, semináře.

Snahou je, aby všechny učitelky uměly pracovat na počítači a používat internet při vyhledávání různých webových stránek  v rámci svých možností potřebných pro svoji profesi.

Dále pak učitelky čerpají a získávají náměty pro svoji práci z odborných časopisů a publikací – Informatorium, Raabe, Kafomet, Zpravodaj MŠ, Rodina a škola, Mrkvička, učitelky z MŠ Divadelní nám.2 jsou zapojeny do projektu Klokanovy školky z Lužánek 

 

4.3. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti

Na školách nejsou žádné třídy s dětmi se speciálním vzdělávacím programem, ani mimořádně nadané děti. Jsou zde děti pouze s odkladem povinné školní docházky. Na základě výsledků z vyšetření Pedagogicko-psychologické poradny, je vždy učitelkami vypracován individuální plán na daný školní rok.

.

Testy školní zralosti u předškoláků provedly uč. MŠ. A výsledky byly zkonzultovány s rodiči..

Na našich školách provádíme 1x ročně „Prima Vizus“ preventivní screeningové  vyšetření zraku dětí ve spojení se stacionářem města Chebu. Tímto vyšetřením se dokáží odhalit i drobné odchylky od správného vidění dětí, které rodiče doposud u svých dětí nezjistili. Rodiče pak následně navštíví jakéhokoliv očního lékaře se zprávou z tohoto vyšetření. Taktéž provádíme  ve spolupráci s pediatrem vyšetření plosky nohy s následným vyhodnocením.

V prostorách našich mateřských škol bohužel není upraven vchod – vjezd do budovy pro vozíčkáře, z důvodu mnohočetného  schodiště  (odloučená pracoviště). Pouze při stavbě dětských toalet a umýváren v prostorách zahrady MŠ Komenského se pamatovalo na vjezd a jejich úpravu pro případné vozíčkáře. 

 

4.4. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

V posledních letech došlo k velkému odcizení člověka přírodě. Dochází k tomu neuvěřitelně rychle, aniž si to člověk dokáže uvědomovat. Děti tráví ve venkovním prostředí s rodiči méně času, než je pro jejich zdravý růst potřeba. Svá  dobrodružství  prožívají spíše virtuálně, u televizních obrazovek, u počítačů, než ve skutečnosti. Zatěžují více své oči, než své tělo – svaly.

Každodenním prováděním komunitního kruhu, rozhovorem, vyprávěním, máme možnost zjistit, jak děti tráví volný čas po příchodu z mateřské školy, co dělají o víkendech. Důsledkem takto tráveného času jsou:

 • častější logopedické vady, často dítě ani nemluví při nástupu do MŠ, pouze vydává jakési zvuky
 • zhoršení jemné a hrubé motoriky, celkové koordinace těla
 • menší vytrvalost a odolnost dítěte
 • nárůst onemocnění dýchacích cest, astma
 • nárůst kožních onemocnění – alergií, ekzémů
 • změny v chování a v projevu dětí, v kolektivu
 • nárůst i agresivity dětí

Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých částech ŠVP. Činnosti jsou realizovány zajímavou formou. Děti se zajímají o přírodu a o negativní působení člověka v ní. Každodenním pobytem venku pozorují, jak se v přírodě časem vše mění. Prohlížením knih, používáním encyklopedií umí děti vyhledávat obrázky o počasí, obrázky živé i neživé přírody. Ví jak se chovat v přírodě, jak ji chránit a pečovat o ni. Děti se starají o rostliny a zeleninu na své zahrádce. Zapojují se do jednotlivých pracovních činností na zahradě mateřské školy – zametání, hrabání listí, setí i sázení… Celý rok třídíme odpad, svíráme víčka z PET lahví, baterie, drobné elektrické spotřebiče. Na podzim sbíráme žaludy a kaštany. Vedeme děti k uvědomění si, jak všechny tyto činnosti jsou velice důležité pro ně samotné i pro okolní svět. Navštěvujeme velmi často mini ZOO v Domě dětí a mládeže. Děti sbíraly a sušily staré pečivo pro zvířátka a zaměstnanci je provázeli po zahradě. Děti se seznámily se všemi zvířaty, které zde chovají.

Jsme členy sdružení „Mrkvička“. Jedná se o sdružení usilující o kvalitní a trvale se zlepšující se zařazení environmentální výchovy do celkového života mateřské školy. Registrace se uzavírá na 3 roky s ročním poplatkem 400,-Kč. Součástí registrace jsou elektronické rozesílky aktuálních informací z oblasti EVVO, metodické publikace, nabídky seminářů, konference a exkurze v oblasti EVVO.

Děti mají možnost si vybudovat a rozvíjet hluboký emocionální vztah k přírodě i lidem, rozvíjí si sociální a pracovní kompetence. Děti ke svému zdravému rozvoji potřebují pobyt v přírodě.

 

 

5. Spolupráce školy s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání

                5.1. Spolupráce s rodiči

V každé mateřské škole je na začátku nového školního roku uskutečněna schůzka s rodiči nově přijatých dětí i s rodiči dětí, které již mateřskou školu navštěvují. Zde jsou rodiče o všem informováni, jsou seznámeni se školním i organizačním řádem školy. Mají možnost seznámit se s naším školním vzdělávacím programem, je jim vysvětleno jakým způsobem se hradí školné i stravné. Tato schůzka s rodiči je vedena p. ředitelkou, účastní se jí zástupkyně ředitele, dále pak vedoucí školní jídelny a samozřejmě učitelky z jednotlivých škol. Schůzka se uskuteční v každé mateřské škole samostatně.

Rodiče jsou dostatečně a včas informování o jakémkoliv dění v mateřské škole. Informace jsou jim poskytovány na nástěnkách ve školách, na webových stránkách mateřské školy. Pohovory s rodiči jsou prováděny denně, zvláště u nově přijatých dětí. Všechny učitelky se snaží být vstřícné, milé a ochotné pohovořit si s rodiči o dítěti. Úřední hodiny pro rodiče jsou vždy v pondělí od 10,00 – 16.00 h v kanceláři ředitele školy na kmenové mateřské škole. Vedoucí školní jídelny má stejné úřední hodiny a je zde rodičům k dispozici ohledně placení školného a stravného, případně k dotazům k výběru a skladbě jídelníčku.

Rodiče se samozřejmě snažíme vtáhnout do dění mateřské školy. Podněty ke zlepšení naší práce jsme čerpali i z názoru rodičů, formou dotazníku pro rodiče.

2x do roka jsou zváni do mateřské školy na pracovní odpoledne – vánoční a velikonoční, kde se svým dítětem vyrábí vždy to, co si pro ně připraví učitelky. Je to vždy velice příjemné odpoledne plné pohody, pracovní nálady a porozumění, kde se nás sejde kolikrát více, než zrovna ten den bylo dětí v mateřské škole. Dále jsou rodiče zváni na různé besídky a akce školy – oslava „Dne matek“, „Pasování na školáka“, „Indiánské léto“. Rodiče se nabízí i jako pomocný doprovod při plánovaných delších vycházkách do přírody či výletech. S radostí, ochotou a pro ně samozřejmostí přispívají formou drobných sponzorských darů (ovoce, sladkosti, drobné hračky…) na různé akce pořádané v mateřské škole  ( balíčky pro děti na Mikuláše, na oslavu Dne dětí ). Rodiče  zveme na vánoční trhy na náměstí, kde mají děti vystoupení.

 

               

 

 

5.2. Spolupráce se zřizovatelem a dalšími školami, organizacemi

- Město Cheb - účast na Vánočních trzích

                                - účast dětí na veřejných vystoupení

 • vyrobení ozdoby na vánoční stromek na náměstí

-   2.ZŠ  a 4.ZŠ – návštěva  1.tříd, využití tělocvičen, venkovního hřiště

-   ZŠ Kostelní nám. - využití tělocvičny

-   DDM Sova Cheb -  keramický kroužek, návštěvy v Mini Zoo,

-   Městská knihovna Cheb – návštěva, beseda

-  Městské Muzeum Cheb – výstava, soutěže

-   Kino Svět – pásmo  pohádek

 -  Západočeské divadlo Cheb – návštěva divadelních představení, Mikuláš v divadle

       - účast herců na  „ Pasování na školáka“

- Střední zdravotnická škola Cheb

- Fachakademie Weiden – spolupráce v rámci 14 denní pobyt - praxe praktikantů z Německa v našich mateřských školách

                                                                       - účast našich učitelek na výjezdech do vzdělávacích zařízení v Německu

-  Mateřská škola Fuksbau Schirnding – návštěvy, účast na akcích, spolupráce

-  Recyklohraní – členství, třídíme odpad

- Sdružení Mrkvička – celostátní síť mateřských škol, členství

 

 

6. Řízení školy, kvalita personální práce, další vzdělávání pedagog. pracovníků

                6.1. Kvalita řízení a plánování

Mateřskou školu řídí ředitelka školy, která má svoji kancelář v mateřské škole Komenského 27, kde vykonává i přímou pedagogickou práci. Na mateřské škole Divadelní nám.2  je určena vedoucí učitelka. Na mateřské škole Brandlova 15 pracuje zástupkyně ředitelky školy. Zde vykonává přímou pedagogickou práci a 3x v týdnu také dochází do kanceláře  ředitelky do mateřské školy Komenského. Jelikož jsou obě mateřské školy v blízkosti, vedoucí učitelka se obrací na zástupkyni, popřípadě přímo na ředitelku školy a to dle svého uvážení.

Co se týká oprav a jednoduché údržby, tak na mateřské škole Brandlova 15 má p. uklízečka i částečný úvazek na školnictví. Na mateřské škole Divadelní nám. 2 je na malý úvazek údržbář. Vše potřebné je zapisováno učitelkami a 1x týdně opraveno údržbářem. Na mateřské škole Komenského 27 je školnice, která dle svých možností pohotově vyřeší vše potřebné. Jedenkrát týdně jsou svolávány schůzky zástupců  všech zaměstnanců, kde se řeší vzniklé potřeby ke zdárnému chodu škol.

Ředitelka plánuje četnost hospitační a kontrolní činnosti svých zaměstnanců, tak i materiálně- technického vybavení školy, včetně pomůcek, hraček. Vypracovává si plán oprav a údržby na každý rok i dlouhodobý, výhledový plán, který předkládá zřizovateli.

6.2. Hospitační a kontrolní činnost, její výsledky

Hospitační činnost provádí ředitelka školy dle svého plánu, který si stanoví vždy před zahájením školního roku. Je prováděna průběžně, namátkově i dle potřeby. Rozsahem kontrolní činnosti jsou dílčí hospitace i celkové hospitace. Statutární zástupkyně provádí na mateřské škole monitoring. O hospitaci je vždy zpracován  záznam  hospitujícím a hospitovaná učitelka provádí sebereflexi edukační aktivity. Během  školního roku se začaly provádět vzájemné hospitace a jejich vyhodnocení na pedagogických radách.

Mezi sledovaná kritéria při kontrolní hospitační činnosti především patřila kontrola třídní dokumentace, plnění třídního vzdělávacího programu a jeho návaznosti na školní vzdělávací program. Ve třídách byla cítit pohoda. Ze závěrů hospitačních činností vyplývá, že třídní programy navazovaly na školní vzdělávací program. Veškerá třídní dokumentace byla řádně vedena. Nebyly zaznamenány žádné závažné připomínky k přípravě na výchovně vzdělávací práci ani na úroveň pomůcek. Sledovaná individuální práce s dětmi a respektování jejich individuálních zvláštností byla na dobré úrovni. Také práce dětí ve skupinkách byla velice pěkná a účelná. Pozitivně můžeme hodnotit samostatnost dětí při režimových momentech i stolování. Důraz byl kladen na herní aktivity dětí. Děti by měli mít dostatek prostoru a času na spontánní činnosti během svého pobytu v mateřské škole. Ředitelka se zaměřovala také  na řízené činnosti – aktivizaci, motivaci, vzbudit u dětí zájem  o činnost, nabídnout dětem tvořivou, přiměřenou a zajímavou hru. Dále sledovala relaxační a oddechové činnosti, ale i to, jak se snaží učitelky o minimalizaci sedavých činností a naopak jakým způsobem podporují děti k přirozené touze pro pohybovou aktivitu.

                6.3. Kontrola provozních zaměstnanců

Ředitelka kontrolu provozních zaměstnanců provádí dle svého předem stanoveného plánu, ale i podle situace. Vždy s jiným zaměřením. Ředitelka kontroluje uklizečky i kuchařky, včetně vedoucí kuchyně na mateřské škole Komenského 27. Provozní zaměstnance na odloučených mateřských školách kontroluje spolu se zástupkyní. Každý týden v pondělí se uskutečňuje  porada zástupců všech MŠ, jak  provozních zaměstnanců,  tak učitelek. Zde se projednávají dílčí úkoly na daný týden.

 

                6.4. Další vzdělávání pedagogických pracovník

                - Krajská konference – rozvoj regionálního školství ČMOS     + ved. Kuchyně

               

- Ředitelův  nápovědník aneb školská  legislativa v praxi   2x

 

Vedoucí školního stravování 

                 Krajská konference veřejného stravování  2x

                 Legislativa školního stravování    2x

                 Hygienické minimum – novinky ve školním stravování  1x

Průběh vzdělávání:

               Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku          - 5  učitelek

                Hospitační činnosti ve škole     - 1 učitelka

          

                Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího věku  - 2 učitelky

               Lidské tělo v pohybu s hudbou – rytmy zimy   1 učitelka

               Čtvero ročních období ve cvičení  s prvky jogy   -    1 učitelka

              Workschop  - Klokanovy školky  3x

                Rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku prostřednictvím výtvarných aktivit -  1 učitelka

                Rozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku   -    2 učitelky

         

                Pedagogická diagnostika rizika poruch u dětí předškolního věku    - 1 učitelka

Předmatematická gramotnost-předmatematické představy v MŠ – 2 učitelky     

               

               

Z každého školení či semináře vypracovaly učitelky práci, kterou předaly ostatním kolegyním na pedagogické poradě. Učitelky se zúčastnily školení ICT v oblastech Word, Excel, dále úprava fotografií a orientace na webu. Také nastudovaly nové publikace o grafomotorice, průběžně  čerpaly náměty z aktualizací RAABE a Kafometu. Objednávaly si knihy do učitelské knihovny- „Neklidné dítě“, „Co nevíte o dvojčatech“, „Autismus“. Učitelky měly potřebu se vzdělávat a zdokonalovat tak svoji práci.

Spolupráce s Fachakademie Weiden – 12 praktikantek bylo rozděleno do právních subjektů:

MŠ Komenského – 6,

                                                                  MŠ Osvobození  -4,  MŠ Bezručova -2

V březnu jsme byli pozváni do Weidenu, kde se předávaly  Europasy  pro praktikantky

Toto vše obohatilo naše poznání o přeshraníční  pohled na naše sousedy.

 

 

7. Společné akce školy a odloučených pracovišť

Každá z mateřských škol našeho právního subjektu má své akce i zájmové aktivity, které si plánují dle svých možností a podmínek. 2 akce na kterých se sejdou všechny 3 mateřské školy a tyto akce se stávají jakousi tradicí školy jsou

„Mikuláš v divadle“- návštěva Západočeského divadla v Chebu, pohádka, aktivní účast dětí

„Pasování na školáka“ – za účasti herců z divadla, kde vždy jsou pasováni předškoláci z jednotlivé mateřské školy a ti z ostatních sledují navzájem program a průběh pasování. Akce probíhá na Krajinné výstavě u řeky za účasti rodičů.    

Návštěva kina Svět - 1x měsíčně

Divadla v MŠ.         divadlo Ondřej

                                divadlo Z bedny    

                                 divadlo M+M

Pracovní odpoledne s rodiči:  Adventní tvoření, Velikonoční tvoření

Vystoupení na chebském náměstí: Vánoční trhy

Vánoční besídka pro rodiče

Účast v soutěži v Muzeu: Vánoční, Velikonoční dekorace

Screening pro předškoláky + kurzy pro rodiče

Karneval v MŠ + focení

Besídka ke „Dni matek“

Kouzelník v MŠ

Preventivní screeningové vyšetření zraku „Prima Vizus“

Vyšetření plosky nohy dětí

Oslava MDD

Výlet na Chebský hrad, Lanové centrum

Fotografování dětí, tablo předškoláků

ZUŠ

 kroužek německého jazyka – ve spolupráci s domem Baltazara Neumanna v Chebu

Akce i zájmové aktivity byly hodnoceny pozitivně

 

 

7.1. Akce a zájmové aktivity MŠ Komenského 27, Cheb

 • Sportovní den na Krajince
 • Návštěva Kina Svět – 1x měsíčně
 • Divadelní představení v MŠ – Popletená pohádka
 • „Ošklivé kačátko“ v Zpč.divadlo
 • „V korunách stromů – podzim“
 • „O ptačím zpěvu“ – hudební pořad v MŠ
 • Fotografování u stromečku
 • Pracovní odpoledne s rodiči
 • ZDCH – Mikuláš
 • Výroba dárků – Šikovní výtvarníci
 • Vystoupení na vánočních trzích na náměstí
 • Výroba ozdob na vánoční strom na náměstí
 • Divadlo M+M – Čertí nadílení
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Ježíškova dílna
 • Vyhodnocení soutěže v muzeu  Sněhulák
 • ZDCH
 • ZUŠ – dramatické oddělení – Zima  V korunách stromů
 • Beseda pro rodiče předškoláků s učitelkou ze ZŠ – pro všechny MŠ
 • „Pepo tak už dost“
 • „Cesta kolem světa „ divadlo
 • Karneval
 • Vyhlášení soutěže „ Velikonoční zajíček“ 1. místo
 • Výchovný koncert v ZUŠ
 • Soutěž výrobků „Moje oblíbená  knížka „
 • Cvičení v tělocvičně
 • Ekoprogram „ Zvířátka v zimě“
 • Návštěva dětské knihovny

 

Zájmové aktivity:   kroužek keramiky pro MŠ Divadelní a MŠ Brandlovka 15

I nadále budeme zvát do MŠ divadla, představení jsou přínosná, děti jsou do děje pohádek vtahovány, jsou aktivní, zapojují se s radostí. Mají s herci bezprostřední kontakt, odbourávají ostych a roste jim přirozené sebevědomí.

 

 

7.2. Akce a zájmové aktivity MŠ Divadelní nám. 2, Cheb

Návštěva kina Svět – 1x měsíčně pásmo pohádek

 • Divadlo Letadlo „Do vesmíru“
 • Divadlo Řimbaba“O strašidlech“
 • Kino Cheb – pásmo pohádek
 • Pracovní odpoledne s rodiči „Vánoce“
 • Divadelní představení v MŠ „Ledová královna“
 • Mikuláš v ZDCH
 • Ježíškovo dílny
 • Revue na ledě -  zimní stadion
 • Vánoční besídka
 • ZDCH „Malostranská pohádka“
 • Karneval + fotografování dětí
 • Přednáška studentek ze Střední zdravotnické školy „Zdravé zuby“
 • Velikonoční pracovní odpoledne s rodiči
 • Výlet na školní statek
 • Besídka + posezení s maminkami
 • ZDCH – „Nevěsta pro hastrmana“
 • Lezecká stěna
 • Fotografování dětí
 • Oslava Dne dětí v MŠ
 • Výlet na zmrzlinu
 • Indiánské léto
 • Pasování na školáky
 • Návštěva knihovny

Zájmové aktivity:  Keramický kroužek -15 dětí

 • 1x za 14 dní, vždy v pondělí v lichém týdnu
 • Spolupráce s DDM Sova Cheb
 • hrazeno rodiči ročně/pololetně

 

7.3. Akce a zájmové aktivity MŠ Brandlova 15, Cheb

 • Návštěva kina Svět – 1x měsíčně pásmo pohádek
 • Kouzelnické představení Waldini
 • Mikuláš v Záp. Divadle
 • Ježíškovo dílny
 • Návštěva  v MŠ  Schirnding
 • Výstava v Muzeu Sněhulák   1. místo
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Divadlo „Letadlo“ v MŠ
 • Divadlo „ Ondřej“
 • Pracovní odpoledne s rodiči
 • „Správné čištění zubů“ přednáška v MŠ
 • Velikonoční příběh – muzeum Cheb
 • Vyšetření očí
 • Výlet na Seeberg společně s MŠ Schirnding
 • Dopolední výlet s lehkou zátěží
 • Výchovný koncert v LŠU
 • Návštěva Městské knihovny  „ Maňáskova pohádka „
 • Výlet na krajinou výstavu Cheb „ Labyrint“
 • Besídka pro maminky
 • Dětský den na zahradě MŠ
 • Pasování na školáky

 

Kroužek německého jazyka – 12 dětí

1x týdně, hravou formou

seznamování se základy německého jazyka hravou formou provádí p. učitelka z MŠ, která výborně ovládá německý jazyk

besídka pro rodiče

Děti z této mateřské školy každý měsíc pravidelně navštěvují DDM Sova, chodí

za zvířátky, starají se o ně. Velmi často provádí delší vycházky do přírody, pozorují život u řeky a změny v přírodě, experimentují.

Z celkového hodnocení uskutečněných akcí a prováděných zájmových aktivit v jednotlivých mateřských školách vyplývá, že některé akce se stávají už tradicemi jednotlivých mateřských škol. Účast ve výtvarných soutěžích pořádaných v jiných městech budeme zvažovat, z důvodu žádné zpětné vazby. Několikrát jsme se zúčastnili těchto soutěží a nedozvěděli jsme se ani o výsledcích. Nadále budeme využívat možnosti návštěv divadel přímo v mateřských školách, především z důvodu aktivního zapojení dětí do děje pohádek, kdy se děti stávají herci. Nadále budeme spolupracovat s rodiči na jejich zapojení do akcí škol a budeme se snažit vytvářet pohodové prostředí.

Snahou všech, kteří se angažují ve výchově a vzdělání dětí v mateřské škole je rozvíjet radostnou formou, příjemným a pohodovým přístupem všech zaměstnanců, podporovat zdravé sebevědomí a osobnost dětí.

 

         8.1      Vyřizování stížností – 0  

         9.1.     Prevenci rizik školních úrazů věnována velká pozornost  hlavně u pobytu venku, zapisovány úkoly

      do třídní knihy, vypracovaný plán rizik.

 1. Do prevence sociálních patologických jevů zapracována mravní výchova, rozvíjení osobnostního a

             sociálního chování a na včasné zachycení ohrožených dětí.                                           

  

     Vypracovala: Nedvědová Marie, ředitelka